Begriff

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE SERVICE ZORGVULDIG DOOR.

Acceptatie van voorwaarden

Die schönsten Trendfrisuren (de ”plaats“) biedt artikelen, foto- en video-hosting / blogging-service aan u (de ”Service(s)“), onderworpen aan de volgende Servicevoorwaarden (”TOS“), die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt zonder kennisgeving aan u. Uw gebruik van de Service betekent acceptatie van deze Servicevoorwaarden en creëert een bindende juridische overeenkomst, dus lees deze aandachtig door. Let op, u moet 13 jaar of ouder zijn om deze service te gebruiken. Elke verwijzing naar ons, onze, wij of soortgelijke woorden verwijst naar deze site en zijn dochterondernemingen.

registratie

U stemt ermee in dat alle informatie die aan ons wordt verstrekt bij registratie en op alle andere tijdstippen waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn. U gaat er ook mee akkoord dat u ervoor zorgt dat deze informatie te allen tijde up-to-date wordt gehouden. Dit is met name van toepassing op uw e-mailadres, aangezien we u alle communicatie over uw account naar uw e-mailadres zullen sturen. Wij zullen de informatie die u ons verstrekt in overeenstemming met ons Privacybeleid (zoals hieronder bepaald) gebruiken.

Privacybeleid en consumenteneducatie

Om de Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Privacyverklaring van de Site. Bekijk de Privacy verklaring (die op de Site kan worden geopend) op regelmatige basis omdat deze van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

auteursrechten

Tenzij anders aangegeven, zijn alle niet-inhoudmaterialen van de site, inclusief maar niet beperkt tot het logo van de site, en alle ontwerpen, tekst, afbeeldingen, andere niet-inhoudsbestanden en de selectie en indeling daarvan eigendom van en eigendom van de site. U mag op papieren delen van deze Site elektronisch kopiëren en deze afdrukken met als enig doel het gebruik van materialen die het bevat voor informatieve en niet-commerciële, persoonlijke doeleinden. Elk ander gebruik van de materialen op deze Site die van ons afkomstig zijn & ndash; inclusief commercieel gebruik, reproductie voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, aanpassing, distributie, herpublicatie, weergave of uitvoering & ndash; zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is ten strengste verboden.

handelsmerken

De Sitenaam en het logo zijn onze handelsmerken en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Bovendien zijn alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts dienstmerken, handelsmerken en / of handelskleding van de site en mogen ze niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Gebruik van inhoud die door u / gebruiker / auteur is ingediend

Door het uploaden, plaatsen, verzenden of verzenden van fotos, afbeeldingen, afbeeldingen of andere inhoud, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, video, gegevens, tekst, bestanden, links, software, muziek, geluid (”INHOUD“), u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat, upload, post, stuur of verzend dan geen inhoud naar deze site.

U stemt ermee in dat alle inhoud die u via de Service uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar maakt, niet-vertrouwelijk is en dat wij een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve licentie hebben om dergelijke Inhoud te gebruiken in verband met de Service en onze bedrijf (en eventuele opvolgers), inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herverdelen van een deel of alle diensten (en afgeleide werken daarvan) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen. U verleent hierbij tevens elke Gebruiker een niet-exclusieve licentie voor toegang tot uw Inhoud via de Site en voor het gebruiken, reproduceren, verspreiden, voorbereiden van afgeleide werken van, weergeven en uitvoeren van Inhoud zoals toegestaan door de functionaliteit van de Site en onder deze Voorwaarden Service. Het indienen van materialen bij ons doet onherroepelijk afstand van iedereen ”morele rechten“ in dergelijke materialen, waaronder de rechten van vaderschap en integriteit. De voorgaande door u verleende licentie wordt beëindigd zodra u Inhoud van de Site verwijdert of verwijdert.

Gebruiker / leden gedrag

U begrijpt dat alle Inhoud geplaatst door Gebruikers / Auteurs, openbaar gepost of privé verzonden, uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de Gebruiker waaruit die Inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u & ndash; de auteur en niet wij & ndash; de Site, zijn volledig verantwoordelijk voor alle Inhoud die u / gebruiker / auteur uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar maakt via de Service. We hebben geen controle over de Inhoud die via de Service wordt geplaatst en garanderen als zodanig niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Inhoud.

U begrijpt dat door gebruik te maken van de Service, u mogelijk wordt blootgesteld aan Inhoud die aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is. In geen geval zullen we op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor enige Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in Inhoud, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van geplaatste Inhoud , per e-mail verzonden, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service.

U stemt ermee in om de Service niet te gebruiken voor:

 1. Inhoud die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, kronkelend, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, invasief voor een ander is, uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen’s privacy, hatelijk of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk;
 2. schade toebrengen aan minderjarigen;
 3. zich uitgeven voor een persoon of entiteit, inclusief, maar niet beperkt tot, een sitebeambte, forumleider, gids of gastheer, of ten onrechte uw relatie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen of anderszins verkeerd voorstellen;
 4. het vervalsen van headers of anderszins het manipuleren van IDs om de herkomst van Content die via de Service wordt verzonden te vermommen;
 5. Inhoud uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken die u niet het recht hebt beschikbaar te maken krachtens enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorwetenschap, vertrouwelijke informatie die wordt geleerd of openbaar gemaakt als onderdeel van arbeidsrelaties of onder geheimhoudingsovereenkomsten);
 6. Inhoud die inbreuk maakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten van enige partij uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken of die enig recht op publiciteit, privacyrecht of ander recht van een partij zou schenden zonder eerst toestemming te hebben verkregen van de eigenaar van dat recht. Dit omvat groeps- of individuele portretten van mensen die door professionele fotografen worden genomen. Fotos van mensen mogen alleen worden gebruikt met toestemming van de persoon wiens imago wordt afgebeeld (of voor minderjarigen, de toestemming van hun ouder of voogd). Dit omvat beroemdheden en professionele atleten, evenals gewone burgers;
 7. het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, ”Ongewenste e-mail,“ ”spam,“ ”kettingbrieven,“ ”piramidesystemen,“ of enige andere vorm van werving;
 8. materiaal dat software-virussen of andere computercodes, bestanden of programmas bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken, te uploaden, plaatsen, e-mailen, koppelen, verzenden of anderszins beschikbaar te maken.;
 9. de Service of servers of netwerken die op de Service zijn aangesloten, belemmeren of verstoren, of de vereisten, procedures, beleidsregels of voorschriften van netwerken die op de Service zijn aangesloten negeren;
 10. opzettelijk of onopzettelijk een toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet overtreden, inclusief, maar niet beperkt tot, voorschriften uitgevaardigd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, alle regels van een nationale of andere effectenbeurs, inclusief, zonder beperking, de New York Effectenbeurs, de Amerikaanse effectenbeurs of de NASDAQ, en alle verordeningen die de wet hebben;
 11. ”stengel“ of anders een ander lastig vallen;
 12. verzamel of bewaar persoonlijke gegevens over andere Gebruikers;
 13. linken naar of verwijzen naar Inhoud die niet is toegestaan onder deze Servicevoorwaarden;
 14. gebruik de service anders op een manier die ons ongepast lijkt.

Mogelijke inhoud verwijderen

We behouden het recht, maar niet de plicht, om activiteiten of inhoud die naar haar oordeel schadelijk is voor Gebruikers, ons of de rechten van een derde partij, of om toepasselijke wetgeving te schenden, te controleren en te bewerken of verwijderen. Dit omvat het recht, maar niet de plicht, om door u geüploade tekst of afbeeldingen te verwijderen die naar onze mening ongepast zijn of waarvan wij menen dat ze ons kunnen onderwerpen aan enige aansprakelijkheid, inclusief maar niet beperkt tot de volgende:

 • fotos, afbeeldingen, afbeeldingen, tekst of ander materiaal ingediend door Gebruikers die zijn beschermd door handelsmerk, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van die rechten;
 • gedeeltelijk of volledig naaktopnamen van iedereen, op elke leeftijd, van elk geslacht, inclusief seksueel suggestieve beelden of woorden;
 • godslastering of beledigende opmerkingen, inclusief maar niet beperkt tot uitingen van racisme, onverdraagzaamheid of haat, of die beledigend, lasterlijk of aanstootgevend zijn;
 • elk illegaal materiaal zoals uitingen van misbruik, beledigende taal en beeldtaal, obsceniteit of pornografie , waaronder, maar niet beperkt tot, kindermisbruik, kinderpornografie, afbeeldingen van minderjarigen die zich bezighouden met seksueel gedrag of expliciet seksuele situaties, of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid uit hoofde van, of anderszins, schending van toepasselijke wetgeving.

Linken naar onze site

U krijgt een beperkt, niet-exclusief recht om een hyperlink naar deze Site te maken, mits deze link ons of een van haar diensten niet op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins lasterende manier weergeeft. Dit beperkte recht kan op elk moment worden ingetrokken. U mag framingtechnieken niet gebruiken, inlijsten of gebruiken om een van onze handelsmerken, logos of andere bedrijfseigen informatie te omsluiten, inclusief de afbeeldingen op de Site, de inhoud van een tekst of de lay-out / ontwerp van een pagina of formulier op een pagina zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Verder mag u geen metatags of andere gebruiken ”verborgen tekst“ utilken van onze naam, handelsmerk of productnaam zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Behalve zoals hierboven vermeld, wordt u geen enkel recht of licentie overgedragen door implicatie, uitsluiting of anderszins in of onder een van onze patenten, handelsmerken, auteursrechten of eigendomsrechten of enige derde partij. Wij doen geen aanspraak op en vertegenwoordigen geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit, inhoud, aard of betrouwbaarheid van websites die naar deze site linken.

Links van derden

We kunnen links naar webpaginas en inhoud van derden aanbieden (”Inhoud van derden“) als een service aan diegenen die geïnteresseerd zijn in deze informatie. We controleren geen inhoud van derden en houden deze ook niet in de hand. We onderschrijven of adopteren geen Inhoud van derden en kunnen geen enkele garantie geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Wij geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot dergelijke inhoud van derden, of enige informatie die erin is vervat, en nemen geen verantwoordelijkheid om inhoud van derden bij te werken of te herzien.

Wanneer u de Site verlaat, dient u zich ervan bewust te zijn dat de Servicevoorwaarden niet langer van toepassing zijn, en daarom dient u de toepasselijke voorwaarden en het beleid, met inbegrip van privacy- en gegevensverzamelingsmethoden, van die specifieke site te herzien. Gebruikers gebruiken deze links en inhoud van derden op eigen risico.

Claims van schending van het auteursrecht; Aangewezen Agent

Als u van mening bent dat materiaal op de Site inbreuk maakt op auteursrechten die u bezit of beheert, of dat een link op de Site gebruikers naar een andere website leidt die materiaal bevat dat inbreuk maakt op auteursrechten die u bezit of beheert, kunt u een melding van een dergelijke overtreding met onze aangewezen agent. Zie Kennisgeving en procedure voor het melden van een aangestelde agent van claims wegens inbreuk op het auteursrecht.

Kennisgeving en procedure voor het aanmelden van een aangewezen agent van claims wegens inbreuk op het auteursrecht.

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (”DMCA“), 17 U.S.C. 512(c)(3), de volgende informatie moet aan onze aangewezen agent worden verstrekt,

Copyright Agent

[email protected]

voor meldingen:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarvan wordt beweerd dat het is geschonden.
 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.
 • Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.
 • Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd.
 • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.
 • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt.
 • Als u niet voldoet aan alle bovengenoemde vereisten in uw kennisgeving, is uw melding mogelijk niet geldig.
 • Het is ons beleid om de accounts en / of het lidmaatschap van Gebruikers die herhaaldelijk inbreuk plegen of die herhaaldelijk zijn beschuldigd van inbreuk te beëindigen, in toepasselijke omstandigheden.

In het geval dat u een geregistreerde gebruiker van de Site bent, kunt u deze registratie beëindigen door de Site op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar [email protected] Na ontvangst van uw opzeggingsbericht zullen wij uw account beëindigen.
We kunnen uw toegang tot de Services of uw registratie op elk gewenst moment beëindigen in geval van een schending van deze Servicevoorwaarden door de Gebruiker of iemand die toegang tot de Services verkrijgt via een geregistreerde Gebruiker’s gebruikersnaam. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, deze Servicevoorwaarden te allen tijde zonder reden beëindigen en de toegang tot de Service met of zonder kennisgeving aan elke Gebruiker opschorten..

schadeloosstelling

Gebruiker stemt ermee in ons, onze ouders, vrienden, gelieerde ondernemingen, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaten’ vergoedingen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit Gebruiker’s gebruik van de Site, de schending van deze Servicevoorwaarden door de Gebruiker of de inbreuk door de Gebruiker of een andere gebruiker van de Gebruiker’s account, van enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit.

Afwijzing van garanties

U begrijpt en begrijpt dat uitdrukkelijk:

 1. Uw gebruik van de service is geheel op eigen risico. De service wordt aangeboden op een ”zoals het is“ en ”zoals beschikbaar“ basis. Hierbij doen wij afstand van alle garanties en voorwaarden met betrekking tot alle materialen die op deze website zijn geplaatst of andere materialen waarnaar wordt verwezen door of gelinkt aan deze website, en / of wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.
 2. We geven geen garantie dat
  1. de Service voldoet aan uw vereisten,
  2. de Service is ononderbroken, tijdig, veilig, zonder malware of zonder fouten,
  3. De resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service zullen accuraat of betrouwbaar zijn,
  4. De kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u via de service hebt gekocht of verkregen, zal aan uw verwachtingen voldoen en
  5. eventuele fouten in de software worden gecorrigeerd.
 3. Materiaal gedownload, geopend, bekeken of anderszins verkregen door het gebruik van de service gebeurt naar eigen goeddunken en risico en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materiaal.
 4. in geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, of voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de uitvoering van informatie die is vervat in materialen die op deze website of in alle andere materialen waarnaar wordt verwezen door of die zijn gekoppeld aan deze website, onder welke aansprakelijkheidstheorie dan ook.
 5. Geen enkel advies of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, verkregen door u van ons of de site of via of van de service, creëert een garantie die niet uitdrukkelijk in de tos wordt vermeld.

we behouden ons het recht voor om alle inhoud op de site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. verwijzing naar alle producten, diensten, processen of andere informatie, door handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling daarvan door ons.

Beperking van aansprakelijkheid

u begrijpt en gaat uitdrukkelijk akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als we zijn op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), voortvloeiend uit:

 1. het gebruik of het onvermogen om de service te gebruiken;
 2. de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten als gevolg van gekochte of verkregen goederen, gegevens, informatie of diensten of ontvangen berichten of transacties die zijn aangegaan via of vanuit de dienst;
 3. ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw verzendingen of gegevens;
 4. verklaringen of gedragingen van derden op de dienst; of
 5. enige andere kwestie met betrekking tot de service.

Uitsluitingen en beperkingen

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe. Daarom zijn sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Merk op

Kennisgevingen aan u kunnen worden gedaan via e-mail of reguliere post. De Service kan ook kennisgevingen van wijzigingen aan de Servicevoorwaarden of andere zaken verstrekken door mededelingen of koppelingen naar kennisgevingen aan u te tonen in het algemeen op de Service.

Algemene informatie

De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons. U bent mogelijk ook onderworpen aan aanvullende bepalingen en voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u onze gelieerde diensten, inhoud van derden of software van derden gebruikt. De Servicevoorwaarden en de relatie tussen u en ons worden beheerst door de wetten van de Regio Rhône-Alpes zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de stad Lyon, Rhône-Alpes. Het feit dat wij een recht of bepaling van de Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of deze bepaling. Als een bepaling van de Servicevoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, zijn de partijen het er niettemin over eens dat de rechtbank ernaar moet streven om partijen in te schakelen.’ intenties zoals weerspiegeld in de bepaling, en de overige bepalingen van de Servicevoorwaarden blijven onverminderd van kracht. U stemt ermee in dat, ongeacht enige wet of wet die het tegendeel verklaart, elke vordering of oorzaak van een actie die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de Service of de Servicevoorwaarden, moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of reden voor actie is ontstaan of wees voor eeuwig uitgesloten. De sectietitels in de Servicevoorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen wettelijk of contractueel effect.

Overtredingen en opmerkingen

Meld eventuele schendingen van de TOS tegen [email protected], getiteld: Misbruik / Overtreding; of opmerkingen maken bij [email protected]

Last Updated
Saturday, November 2nd 2019 – 00:04:23 PM