Urheberrechte ©

Kennisgeving van schending van het auteursrecht

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwachten van onze gebruikers dat ze hetzelfde doen. In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act van 1998, waarvan de tekst te vinden is op de website van het U.S. Copyright Office op http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, we zullen snel reageren op claims van inbreuk op het auteursrecht die zijn gepleegd met behulp van onze service en die worden gerapporteerd aan onze aangewezen auteursrechtagent die wordt vermeld in de onderstaande voorbeeldmelding.

Als u een auteursrechthebbende bent, of gemachtigd bent om namens iemand op te treden of gemachtigd bent om op te treden onder een exclusief auteursrecht, meldt dan vermeende auteursrechtinbreuken die plaatsvinden op of via de site en service (gezamenlijk de “Service”) door de volgende DMCA-melding betreffende vermeende inbreuk in te dienen en af te leveren aan onze aangewezen auteursrechtentiteit.

Na ontvangst van de Kennisgeving zoals hieronder beschreven, zal onze Aangewezen Copyright Agent, naar eigen goeddunken, de gepaste maatregelen nemen, inclusief verwijdering van het betwiste gebruik van de Service en / of beëindiging van de gebruiker’s account onder de juiste omstandigheden.

DMCA-kennisgeving van vermeende inbreuk (“Merk op”)

 1. Identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u claimt dat het is geschonden, of – als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken onder deze kennisgeving vallen – kunt u een representatieve lijst opgeven van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan u beweert dat deze zijn geschonden.
 2. Identificeer het materiaal of de link waarvan u beweert dat deze inbreuk maakt (of het onderwerp van inbreukmakende activiteit) en die toegang moet worden uitgeschakeld, inclusief op zijn minst, indien van toepassing, de URL van de link op de Service waar dergelijk materiaal kan worden gevonden.
 3. Geef uw postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres op.
 4. Neem beide volgende uitspraken op in de hoofdtekst van de kennisgeving:
  • “Ik verklaar hierbij dat ik te goeder trouw van mening ben dat het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet (bijvoorbeeld als een redelijk gebruik).”
  • “Ik verklaar hierbij dat de informatie in deze Kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat ik de eigenaar ben, of bevoegd ben om namens de eigenaar te handelen, van het auteursrecht of van een exclusief recht onder het auteursrecht dat naar verluidt is geschonden.”
 5. Geef uw volledige wettelijke naam en uw elektronische of fysieke handtekening op.
 • Bezorg deze kennisgeving, met alle items voltooid, aan onze aangewezen auteursrechtagent:
  Copyright Agent
  c/o Die schönsten Trendfrisuren
  a/n
  [email protected]

Tegenmeldingen

Iemand die materiaal heeft gepost dat vermeend inbreuk maakt op een auteursrecht, kan onze Aangewezen Copyright Agent een tegenvordering sturen in overeenstemming met sectie 512 (g) (2) en 512 (g) (3) van de DMCA. Wanneer onze Aangewezen Copyright Agent een tegenvordering ontvangt, kan hij naar eigen goeddunken het materiaal in kwestie herstellen in niet minder dan 10 dagen of meer dan 14 dagen nadat het het tegenbericht heeft ontvangen, tenzij het eerst bericht ontvangt van de auteursrechteiser dat zij een juridische stappen om de vermeend inbreukmakende activiteit te beperken.

Als u een tegenvordering bij onze Aangewezen auteursrechtagent wilt indienen, stuurt u het volgende formulier terug naar de aangewezen auteursrechtagent. Houd er rekening mee dat als u een tegenvordering verstrekt, in overeenstemming met ons Privacybeleid (op de site) en de voorwaarden van de DMCA, de tegenvordering wordt gegeven aan de klagende partij.

Tegenbericht

 1. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe toegang is uitgeschakeld op de service en de locatie waarop het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd uitgeschakeld:
 2. Ik verklaar hierbij op straffe van meineed dat ik te goeder trouw van mening ben dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of onjuiste identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld.
 3. Uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres:
 4. Ik verklaar hierbij dat ik instem met de jurisdictie van de federale districtsrechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin mijn adres is gelegen of, als mijn adres buiten de Franse Republiek ligt, voor een gerechtelijk arrondissement waarin we te vinden zijn, en ik zal accepteren procesuitvoering van de klagende partij die ons op de hoogte heeft gebracht van de vermeende inbreuk of een vertegenwoordiger van die persoon.
 5. Uw fysieke of elektronische handtekening (volledige wettelijke naam):____________________________

De tegenvordering moet worden bezorgd bij onze aangewezen auteursrechtagent:

Copyright Agent
c/o Die schönsten Trendfrisuren
a/n
[email protected]

Melding van inbreuk op het handelsmerk

Als u van mening bent dat uw handelsmerk (the “Mark”) door een gebruiker wordt gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het handelsmerk, dient u onze aangewezen auteursrechtagent (hierboven vermeld) de volgende informatie te verstrekken:

 1. Uw fysieke of elektronische handtekening, of een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om namens u te handelen;
 2. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om contact met u of uw bevoegde agent mogelijk te maken, waaronder een naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres;
 3. Identificatie van de markering (en) waarvan wordt beweerd dat deze is geschonden, met inbegrip van
  1. voor geregistreerde merken, een kopie van elk relevant federaal handelsmerkregistratiecertificaat of
  2. voor gewoonterecht of andere merken, voldoende bewijs om uw geclaimde rechten in het merk vast te stellen, inclusief de aard van uw gebruik van het merk en de tijdsperiode en het geografische gebied waarin het merk door u is gebruikt;
 4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om onze Aangewezen Copyright Agent in staat te stellen het gebruik te identificeren dat wordt aangevochten;
 5. Een verklaring dat u het gewraakte gebruik niet hebt geautoriseerd en dat u te goeder trouw gelooft dat het uitgedaagd gebruik niet wettelijk is toegestaan; en
 6. Een verklaring op straffe van meineed dat alle informatie in de melding correct is en dat u de Mark-eigenaar bent, of gemachtigd bent om op te treden namens de Mark-eigenaar.

Na ontvangst van een kennisgeving zoals hierboven beschreven, zal onze Aangewezen Copyright Agent proberen het bestaan van de markering op de Service te bevestigen, de geregistreerde gebruiker die de inhoud met inbegrip van de markering heeft gepost, op de hoogte te stellen en naar eigen goeddunken welke actie dan ook passend acht , inclusief tijdelijke of permanente verwijdering van het merk uit de service.

Een geregistreerde gebruiker kan op een bericht van afmelding reageren door (a) aan te geven dat de markering is geannuleerd of is verlopen of vervallen of (b) dat de geregistreerde gebruiker een handelsmerkregistratie heeft, een niet-verlengde licentie voor het gebruik, of een andere relevant recht op de Mark, of (c) dat het gebruik om andere redenen door de geregistreerde gebruiker niet-inbreukmakend is. Als de geregistreerde gebruiker een geschikte weergave van (a), (b) of (c) maakt, kan onze Aangewezen Copyright Agent zijn discretionaire bevoegdheid uitoefenen om de markering niet te verwijderen.

Als onze Aangewezen Copyright Agent beslist om te voldoen aan een verwijderingsverzoek, dan zal dit gebeuren binnen een redelijk snelle periode. Niettegenstaande het voorgaande, zal onze Aangewezen Copyright Agent voldoen aan de voorwaarden van een gerechtelijk bevel met betrekking tot vermeende inbreuk op het handelsmerk van de Service.

Kennisgeving van ander intellectueel eigendom (“IP”) Inbreuk

Als u meent dat een ander IE-recht van u door een gebruiker wordt geschonden, moet u onze aangewezen auteursrechtentiteit (hierboven vermeld) voorzien van de volgende informatie:

 1. Uw fysieke of elektronische handtekening, of een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om namens u te handelen;
 2. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om onze Aangewezen Copyright Agent in staat te stellen contact met u of uw bevoegde agent op te nemen, waaronder een naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres;
 3. Identificatie van het IP waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, inclusief (i) een volledige beschrijving of uitleg van de aard van het IP, (ii) bewijs dat u eigenaar bent van het IP in het desbetreffende rechtsgebied, inclusief kopieën van relevante octrooien, registraties, certificeringen of ander schriftelijk bewijs van uw eigendom en (iii) voldoende bewijs voor onze aangewezen auteursrechtagent om zonder onredelijke inspanning vast te stellen dat het IP-adres is geschonden;
 4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om onze Aangewezen Copyright Agent in staat te stellen het gebruik te identificeren dat wordt aangevochten;
 5. Een verklaring dat u het gewraakte gebruik niet hebt geautoriseerd en dat u te goeder trouw gelooft dat het uitgedaagd gebruik niet wettelijk is toegestaan; en
 6. Een verklaring op straffe van meineed dat alle informatie in de melding correct is en dat u de eigenaar van het IP-adres bent of gemachtigd bent om op te treden namens de IP-eigenaar.

Na ontvangst van de kennisgeving zoals hierboven beschreven, zal onze Aangewezen Copyright Agent proberen het bestaan van het IP op de Service te bevestigen, de geregistreerde gebruiker die de inhoud inclusief het IP heeft gepost, op de hoogte stellen en naar eigen goeddunken actie ondernemen , inclusief tijdelijke of permanente verwijdering van het IP van de Service.

Een geregistreerde gebruiker kan op een bericht van afmelding reageren door ofwel (a) aan te tonen dat de eiser geen eigenaar is van het IP-adres of (b) dat het IP-adres niet wordt geschonden. Als de geregistreerde gebruiker erin slaagt om (a), (b) of (c) te tonen, kan onze Aangewezen Copyright Agent zijn discretionaire bevoegdheid uitoefenen om de IP niet te verwijderen.

Als onze Aangewezen Copyright Agent beslist om te voldoen aan een verwijderingsverzoek, dan zal dit gebeuren binnen een redelijk snelle periode.

We hebben geen verplichting om IP-claims te beoordelen – Gebruiker’s Overeenkomst om ons onschadelijk te houden tegen claims

Eisers en gebruikers moeten begrijpen dat we geen tribunaal voor intellectuele eigendom zijn. Hoewel wij en onze aangewezen auteursrechtagent naar ons goeddunken de verstrekte informatie kunnen gebruiken om te beslissen hoe te reageren op inbreukvorderingen, zijn wij niet verantwoordelijk voor het vaststellen van de voordelen van dergelijke claims. Als een gebruiker op een claim van inbreuk reageert door te garanderen dat de inhoud geen inbreuk maakt, gaat de gebruiker ermee akkoord dat als we de inhoud daarna herstellen of onderhouden, de gebruiker ons zal verdedigen en ons vrijwaart van alle claims van inbreuk die tegen ons worden ingebracht en onze aangewezen auteursrechtagent.

Last Updated
Saturday, November 2nd 2019 – 00:04:23 PM